PSI - Creole

Download the Pandemic Stress Index - Creole Version
(.pdf download)

Pandemic Stress Index (PSI)

Endis Estrès Pandemi

ID #: __________     Timepoint:  Baseline          3 months    6 months

Date: ___/___/___   Interviewer: _____________________     Language: English    Creole

1.    What are you doing/did you do during COVID-19 (coronavirus)? (check all that apply)

Kisa w ap fè/kisa w te fè pandan pandemi COVID-19 (kowonaviris) (make tout repons ki aplikab)

        __ no changes to my life or behavior

       ___ M pa t chanje anyen nan lavi mwen oubyen nan konpòtman m

       __ practicing social distancing (i.e., reducing your physical contact with other people in social, work, or school settings by avoiding large groups and staying 3-6 feet away from other people)

      __ M ap pratike distans sosyal (kenbe distans ou ak lòt moun nan lavi sosyal w, nan travay w, oubyen nan lekòl w, evite gwo rasanbleman, rete yon distans 3-6 pye lòt moun)

            (if yes, how long have you been doing/did you do this for? _____ [days])

       Of these _____ days, how many did you end up needing to be physically near people (i.e., you were not able to practice social distancing on those days)? _____  [days]

            (if yes, did you choose to do this yourself or did someone else require you to? _____Y/N)

(if yes, did you do this to protect someone else in your household? _____Y/N)

            (si w reponn wi – pandan konbyen jou w ap fè/ou t ap fè sa? _____ [jou])

     Pami   _____ jou sa yo, pandan konbyen jou ou te blije kole sere lòt moun (sa vle di, ou pa t kapab pratike distans sosyal pandan jou sila yo)? _____ [jou])

            (si w reponn wi – èske w chwazi fè sa [pratike distans sosyal], ou menm, oubyen èske gen yon  

lòt moun [pa egzanp, yon fanmi w, patwon w, leta, elatriye] ki egzije w fè sa? _____oui/non)

            (si w reponn wi – èske w fè sa [izole tèt ou oubyen rete nan karantèn] pou pwoteje yon lòt moun nan       

                       kay w? _____oui/non)

   __ isolating or quarantining yourself (i.e., while you are sick or if you have been exposed, separating yourself from other people to prevent others from getting it)

   __ M mete tèt mwen nan izolasyon oubyen nan karantèn (pandan ou malad oubyen si w espoze, pran distans ou avèk lòt moun pou anpeche lòt moun trape maladi a)

        (if yes, how long have you been doing/did you do this for? _____ [days])

              Of these _____ days, how many did you end up end up breaking the isolation or   

                       quarantine (i.e., you were not isolated or quarantined on those days)? ____ [days]

         (if yes, did you choose to do this yourself or did someone else require you to? _____Y/N)

         (if yes, did you do this to protect someone else in your household? _____Y/N)

       (si w reponn wi, pandan konbyen jou w ap fè/ou t ap fè sa? _____ [jou])

             Pami _____ jou sa yo, pandan konbyen jou ou resi sispann fè izolasyon oubyen karantèn (sa vle di, ou pa t izole oubyen sou karantèn pandan jou sila yo? _____ jou)

       (si w reponn wi, èske w chwazi fè sa [pratike distans sosyal], ou menm, oubyen èske gen yon lòt moun [pa egzanp, yon fanmi w, patwon w, leta, elatriye] ki egzije w fè sa?  _____oui/non)

       (si w reponn wi, èske w fè sa [izole tèt ou oubyen rete nan karantèn] pou pwoteje yon lòt moun nan kay w? ____oui/non)

      __ caring for someone at home

      __ M te blije okipe lòt moun nan fanmi an

             (if yes,  

                     __ a child or children

                     __ an elderly person

                     __ a person with a disability, or someone else under your care)

 (si ou reponn wi,

                    __ yon oubyen plizyè timoun

                      __ yon ti granmoun

                     __ yon moun ki andikape, oubyen yon lòt moun ki sou kont ou)

      __ working from home 

     ___ M ap fè djòb m te konn fè a, pandan m ap chita lakay mwen

          (if yes, did you have to balance this with taking care of others [e.g., parents, kids, partners? _____Y/N)

          (si w reponn wi, èske w te bije degaje w travay pandan w ap okipe lòt moun, pa egzanp manman w,                  papa w, pitit ou, mari w, madam ou? _____oui/non)

     __ not working 

     __ M pa travay

       (if yes, did you lose your source of income because of COVID-19/coronavirus? _____Y/N)

       (if yes, why? (check all that apply)

__ because I am/was sick or under quarantine

                                    __ because someone in my household was sick/under quarantine

                                    __ because my place of work was closed and didn’t offer a remote work option

                                    __ because I was laid off or lost my employment

(si w reponn wi, èske w pèdi sous revni w akòz COVID-19/kowonaviris?  _____oui/non)  

(si w reponn wi, poukisa? make tout sa ki aplikab)

                          __ paske mwen malad/mwen te malad oubyen m te sou karantèn

                         __ paske gen moun nan kay mwen ki te malad/sou karantèn

                                     __ paske kote m t ap travay la fèmen epi yo pa t bay yon opsyon pou nou travay

                         __ paske yo revoke m/m pèdi djòb mwen

    __ a change in use of healthcare services (e.g., calling your healthcare provider, going to urgent care, etc.)

    __ M chanje jan m itilize sèvis swen sante (pa egzanp, ou rele doktè a nan telefòn, ou ale nan klinik kote ou pa bezwen fè randevou davans [Urgent Care Center], elatriye)

       (if yes, was this an increase or decrease? ____ increase ____ decrease)

       (si w reponn wi, èske w itilize sèvis sila yo pi souvan oubyen mwen souvan? _____pi souvan  _____mwen souvan

     __ following media coverage related to COVID-19 (e.g., watching or reading the news, following social media coverage, etc.)

     __ M ap swiv medya sou COVID-19 (pa egzanp, gade oubyen li nouvèl, swiv sa k ap pase sou rezo sosyo)

     (if yes: on average, how many hours per day did you spend on this? _____ [hours])

     (si w  reponn wi: an mwayèn, konbyen èdtan ou fè sa chak jou?   _____ [hours])

   __ changing travel plans

   __ chanje plan vwayaj w

       (if yes, did you travel more or less? ____ more ____ less)

       (si w reponn wi, èske vwayaje plis oubyen mwens? ____plis ____mwens)

2.    How much is/did COVID-19 (coronavirus) impact your day-to-day life?

      Nan ki degre COVID-19 (kowonaviris) fè efè sou lavi kotidyen w an?

1.    Not at all /  Pa ditou

2.    A little     /  Yon ti kal

3.    Much       /  Anpil

4.    Very Much / Anpil anpil

5.    Extremely  / Estrèmeman

6.    Decline to Answer /M pa vle reponn

3.    With of the following are you experiencing (or did you experience) during COVID-19 (coronavirus)? (check all that apply) 

     Ki eksperyans w ap viv aktyèlman (oubyen ki eksperyans ou viv deja) pandan pandemi COVID-19 (kowonaviris)  la? (Make tout repons ki aplikab)

__ being diagnosed with COVID-19

__ M trape kowonaviris mwen menm (m fè dyagnostik; rezilta a te pozitif)

__ fear of getting COVID-19

__ M pè pran kowonaviris

__ fear of giving COVID-19 to someone else

__ Mwen pè pase kowonaviris bay lòt moun

__ worrying about friends, family, partners, etc.

__ M enkyete pou zanmi, fanmi, mari, madam, mennaj, elatriye

              (if yes:

                          __ locally

                          __ in other parts of the US

                          __ outside the US

               (si ou reponn wi, èske w enkyete pou moun ki:

                           __ isit [Florid disid, lòt vil Laflorid]

                           __ lòt zòn Etazini

                           __ nan lòt peyi [pa Ozetazini] )

__ stigma or discrimination from other people (e.g., people treating you differently because of your identity, having symptoms, or other factors related to COVID-19)

__ M ap sibi estigmatizasyon, diskriminasyon, oubyen pèsekisyon lòt moun (sa vle di: moun ki trete w diferan akòz idantite w, oubyèn paske ou gen sentòm, oubyen lòt faktè ki makonnen avèk COVID-19)

__ personal financial loss (e.g., lost wages, job loss, investment/retirement loss, travel-related cancelations)

___ M ap pèdi lajan (pa egzanp, ou pèdi salè w, ou pèdi djòb ou, ou pèdi kòb ou envesti oubyen kòb ou te gen nan kès retrèt w, ou pèdi kòb paske w te blije anile yon vwayaj ou deja peye)

__ frustration or boredom 

___ M fistre, m santi m raz

__ not having enough basic supplies (e.g., food, water, medications, a place to stay) 

___ M pa gen ase founiti debaz (pa egzanp manje, dlo, medikaman, kote pou w rete)

__ more anxiety  

___ M gen kè sere

__ more depression

__ M santi m pi deprime

__ more sleep, less sleep, or other changes to your normal sleep pattern

___ M dòmi plis, m dòmi mwens, oubyen jan m dòmi chanje nan kèk lòt fason

__ increased alcohol or other substance use

___ M ap bwè plis tafya/alkòl oubyen lòt sibstans/dwòg

__ a change in sexual activity 

___ M chanje onivo aktivite seksyèl

       (if yes, was this an increase _____or decrease? _____ )

       (si ou reponn wi, èske w gen relasyon seksyèl pi souvan? _____  Mwens souvan?  _____ pi souvan?)

__ loneliness 

___ M santi m sèl

__ confusion about what COVID-19 is, how to prevent it, or why social distancing/isolation/quarantines are needed

___ M santi m bwouye sou sa COVID-19 la ye, koman pou m fè prevansyon, oubyen poukisa li nesèsè pratike distans sosyal (kenbe distans ou ak lòt moun), fè izolasyon, osinon fè karantèn

__ feeling that I was contributing to the greater good by preventing myself or others from getting COVID-19

___ M santi m ap bay kominote a yon koutmen paske m ap anpeche tèt mwen oubyen lòt moun trape COVID-19

__ getting emotional or social support from family, friends, partners, a counselor, or someone else

___ M jwenn apwi moral oubyen sosyal nan men fanmi, zanmi, mari, madam, mennaj, yon konseye, oubyen lòt moun

__ getting financial support from family, friends, partners, an organization, or someone else

__ M jwenn apwi finansye nan men fanmi, zanmi, mari, madam, mennaj, yon òganizasyon/enstans, oubyen lòt moun

__ other difficulties or challenges (We want to hear from you! Please tell us more _____________________________

         ___________________________________________________________________________________________________________________

 

__ Lòt difikilte oubyen defi (Nou ta renmen tande kisa w ap viv! Tanpri, ba nou plis detay: __________________________

         ___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Please use the following citations:

Haitian Creole: Duthely, L.M., Wagner, L., & Thomas, T.E.S. Endis Estrès Pandemi Haitian Creole Version of the Pandemic Stress Index. (2020). University of Miami.

Original English:Harkness, A., Behar-Zusman, V. & Safren, S.A. Understanding the Impact of COVID-19 on Latino Sexual Minority Men in a US HIV Hot Spot.AIDS Behav(2020). https://doi.org/10.1007/s10461-020-02862-w